آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند؟

The-pain-of-love-will-never-stop

ای مهربانتر از من

با من!

در دستهای تو

آیا کدام رمز بشارت نهفته بود

کز من دریغ کردی؟

تنها

تویی

مثل پرنده های بهاری در آفتاب

مثل زلال قطره بباران صبحدم

مثل نسیم سرد سحر

مثل سحر آب

آواز مهربانی تو با من

در کوچه باغهای محبت

مثل شکوفه های سپید سیب

ایثار سادگی است

افسوس آیا چه کس تو را

از مهربان شدن با من

مایوس می کند؟

حمید مصدق