آغوش تو گناه نیست!

آغوش تو گناه نیست

آغوش تو گناه نیست!

من در آغوش تو آرامش یافته ام،

که هیچ گناهی با آرامش مانوس نیست.

 

آغوش تو گناه نیست!

من در آغوش تو امنیت را احساس کرده ام،

که در هیچ گناهی امنیت محسوس نیست.

 

آغوش تو گناه نیست!

من در آغوش تو تمام زیبایی را لمس کرده ام،

که در هیچ گناهی زیبایی ملموس نیست.

 

پس امانم بده!

که تا ابد در دل این زیبایی

آرامش یابم…