بی سر و سامان…

dandelion

ناگزير از سفرم بی سر و سامان چون باد

به گرفــتار رهايـــی نتــوان گفــت آزاد

 

فاضل نظری