اگر…

love_hearts_abstract_valentine-1920x1200

سکوت را می پذيرم
اگر بدانم
روزی با تو سخن خواهم گفت

تيره بختی را می پذيرم
اگر بدانم
روزی چشم‌های تو را خواهم سرود

مرگ را می پذيرم
اگر بدانم
روزی تو خواهی فهميد
که دوستت دارم

 
جبران خلیل جبران