چه دور و چه نزدیک!

sms-new

چقدر دوریم از یکدیگر ،
و چه نزدیک…
تو در خاک خفته و من بر خاک نبودنت نشسته ام…
تنها آسمانمان یکی است…
امسال با کسی که هردو دوستش میداریم به دیدارت آمدم مادر…