سیه موی سیه چشم!

856404_EPLbsZLl

ای شیر شکاران سیه موی سیه چشم!
آهوی گرفتار به زندان شما من

دیوانه تر از مردم دیوانه اگر هست
جانا، به خدا من… به خدا من… به خدا من!

 

 

سیمین بهبهانی