سرزمین عشق

 

زن،
مردی ثروتمند یا زیبا
یا حتی شاعر نمی خواهد
او مردی می‌خواهد
که چشمانش را بفهمد.
آنگاه که اندوهگین شد،
با دستش به
سینه اش اشاره کند
و بگوید:

اینجا سرزمین توست

 

 
“نزار قبانی”