من او را دوست داشتم

 

چه‌قدر باید بگذرد تا آدمی بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ببرد؟

و چه قدر باید بگذرد تا بتوان دیگر او را دوست نداشت؟

 

 

آنا گاوالدا